Návod na používanie RouteGadgetu

 1. Vyberieme zo zoznamu tréningov / pretekov ten, ktorým sa chceme zaoberať
 2. Skryjeme informačný panel, aby sme mali viac miesta
 3. Ručné zakreslovanie (bez GPS): Vyberieme možnosť Draw your route, vyberieme kategóriu (trať) a meno pretekára (svoje).
 4. Ideme kresliť! Pomocou myši (klikni a drž) môžeme mapu posúvať podľa potreby, tlačidlami + a - nastavíme vhodné zväčšenie. Nájdeme štart a postupne kreslíme postup - každým kliknutím myšou pridáme ďalší úsek.
 5. Postup k nasledovnej kontrole je vždy zvýraznený hrubšie. Vždy musíme postup dokresliť až presne ku kontrole, inak na nasledujúca kontrola nezvýrazní.
 6. Na tomto obrázku je vidno, že pretekár nezakreslil postup až po KS 1, hoci už kreslí postup na KS2, program to ešte stále chápe ako postup na KS1. Náprava: treba tlačidlom UNDO zmazať posledné 4 kúsky, trafiť presne do stredu KS1 a až potom ďalej.
 7. Ak sa pomýlime, odoberieme posledný nakreslený úsek pomocou tlačidla UNDO (alebo pravým tlačidlom myši). Po dokončení môžeme dopísať nejaký vysvetľujúci komentár a na záver celé dielo uložíme tlačidlom SAVE. Hotovo!
 8. Zakreslovanie na základe GPS: Vyberieme si možnosť GPS Upload
 9. Vyberieme si kategóriu (trať) a meno pretekára (svoje), pomocou tlačidla BROWSE nájdeme na svojom počítači .gpx súbor so záznamom nášho behu.
 10. Vyberieme ešte či chceme aby program napasoval záznam na trať automaticky na základe medzičasov alebo to spravíme ručne.
 11. V oboch prípadoch máme možnosť záznam dopasovať a dokresliť ručne. Buď priamo posunom modrých štvorčekov na správne miesto, alebo pravým klikom myši hocikde ďalší modrý štvorček pridáme a posúvame.
 12. Stlačíme tlačidlo SAVE a hotovo!


 13. Poďme na to naostro: zakresli postupy (klubový RouteGadget)Poznámky
1. Ak si na úvodnej obrazovke vyberiete "Touch mode" - to je režim na tablety a dotykové obrazovky - môžete trasu zakresliť doslova prstom na mape. Namiesto kurzora je tam veľký červený štvorček, ktorým hýbete a rovno kreslíte.


2. Na mazanie a opravu pri ručnom kreslení môžete okrem tlačidla UNDO použiť aj pravé tlačidlo na myši (ľavým body pridávate, pravým uberáte).

Analýza postupov

Túto časť doplníme inokedy, ale veď sa s tým pohrajte a na všeličo prídete aj sami.

Požiadavky na zavedenie pretekov alebo tréningu do RouteGadgetu